โครงการการเขียนข้อเสนอโครงร่างงานงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงร่างงานงานวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วันที่ 26 มกราคม 2555

1.  หลักการและเหตุผล

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เป็นองค์ความรู้ที่แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของบุคคล ชุมชน ในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาเหล่านี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและครอบครัวอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายด้านที่สามารถพัฒนาจนนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือใช้ในการดำรงชีวิตได้ไม่แตกต่างจากวิชาการสมัยใหม่ อาทิเช่น ซากปรักหักพัง อีกทั้งร่องรอยแห่งการเคยมีของเมืองและสิ่งก่อสร้างในประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวการเลือกทำเลเพื่อสร้างเมืองและสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิธีการสร้าง การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยผู้รู้จากหลากหลายสาขา อาทิ ด้านโบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยราชมงคล จัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญนี้ คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงคุณค่าของการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถทำงานวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการที่เข้าข่าย “โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมา การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการประสบความสำเร็จทั้งในการขอรับทุนและในการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยราชมงคล เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบของงานวิจัยภายใต้โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้ง free mp4 porn ๕๐ แห่ง

3 นักวิจัยได้พัฒนาและนำเสนอข้อเสนอโครงร่างการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แบบฟอร์ม,เอกสาร

รูป